Elektronická fakturace

Elektronická fakturace

Často se nás ptáte na právní rozbor námi používané elektronické fakturace. Není to jednoduchá otázka, ale v našem dokumentu přinášíme rozbor kvalifikovaného odborníka. V případě Vašeho zájmu vám můžeme pomoci s nasazením elektronické fakturace v uznávaných formátech jako je ISDOC, EDI nebo pomocí klasické přílohy podepsané elektronickým kvalifikovaným podpisem.  

 

Podpis a razítko na fakturách a vystavování a zasílání faktur elektronickou formou

  1. Zákon o účetnictví

 V ZoÚ byl pojem účetní doklady jako „originální písemnosti“ (bylo platné v roce 2000) nahrazen pojmem „průkazné účetní záznamy“ (je platné v roce 2006).

 Podle platného znění ZoÚ se účetními doklady rozumí průkazné účetní záznamy, které splňují podmínky podle § 33 (stanoví mj. podmínky a formy vedení účetních záznamů) a § 33a ZoÚ (stanoví mj. náležitosti průkaznosti účetního záznamu). Jednou z náležitostí pro průkaznost účetního záznamu je podpisový záznam, kterým se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo elektronický podpis podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Definice účetního záznamu pro účely ZoÚ je uvedena v § 4 odst. 10 ZoÚ. Účetním záznamem se rozumí data, která jsou záznamem veškerých skutečností týkajících se vedení účetnictví.

ZoÚ v platném znění neupravuje pojem ani náležitosti faktur jako „podkladů“ účetních záznamů. ZoÚ tak ani nestanoví, že by povinnými náležitostmi faktur měl být vlastnoruční podpis a razítko osoby, která fakturu vystavila.

  1. Zákon o dani z přidané hodnoty

ZDPH stanoví podmínky a povinné náležitosti daňových dokladů v § 26 a násl. Náležitosti běžného a zjednodušeného daňového dokladu při dodání zboží v tuzemsku jsou stanoveny v § 28 ZDPH, náležitosti daňového dokladu při dodání zboží do jiného členského státu EU pak v § 34 ZDPH.

Ani § 28 ani § 34 ZDPH neobsahují, jako povinnou náležitost daňového dokladu, podpis a razítko. V tomto směru je tak ZDPH platný od 1.5.2004 ve shodě se ZDPH platným v době zveřejnění stanoviska z prosince 2000. Stanovisko z prosince 2000 tak v otázce podpisu a razítka na fakturách (daňových dokladech) není ZDPH platným od 1.5.2004 změněno.

  1. Vystavování a zasílání faktur v elektronické formě

Společnost eABM s.r.o. rozesílá od 1.1.2012 faktury elektronickou poštou.

Rozesílání faktur prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy ve formátu PDF není elektronická výměna dat tak, jak jí chápe Zákon o dani z přidané hodnoty. Na tyto doklady se nevztahuje ustanovení § 26 odst. 4 ZDPH, který upravuje vystavování a rozesílání faktur v elektronické podobě. Z tohoto důvodu není z daňového hlediska třeba

  • souhlasu osoby, pro kterou se uskutečnilo zdanitelné plnění
  • opatření daňového dokladu vystaveného elektronickým podpisem nebo jiným způsobem, který zaručuje věrohodnost, neporušitelnost a neměnnost původu a obsahu

I přes tyto důvody opatřujeme naše doklady elektronickým podpisem tak, abychom co nejvíce snížily pochybnosti o důvěryhodnosti našich dokladů. Doufáme, že výše uvedené stanovisko k náležitostem dokladů dokáže odpovědět na Vaše případné dotazy a rozptýlit Vaše pochybnosti o správnosti námi zasílaných dokladů.

 

Sdílet článek:

Novinky eABM

Novinky nejen ze světa IT
Tomáš Musil | 26. březen 2023

Poměrně často řešíme u uživatelů hlášení v PDF dokumentu o neplatnosti elektronického podpisu. Ve skutečnosti se však jedná o chybu, kterou lze snadno vyřešit.

Václav Dobiáš | 12. březen 2023

Tento měsíc se Microsoft věnoval více Microsoft Teams Premium, který přináší nové funkce umělé inteligence zabudované přímo do aplikace Teams. Kromě Teams Premium bylo vydáno několik dalších skvělých aktualizací, o tom se však dočtete v samostatném článku.

Václav Dobiáš | 12. březen 2023

Microsoft se v únoru věnoval primárně vylepšení Microsoft Teams Premium, do kterého přidal spoustu nových funkcí. Nezapomněl samozřejmě i na klasickou verzi Microsoft Teams. Podívejte se na novinky, které si pro nás Microsoft připravil.