Elektronická fakturace

Elektronická fakturace

Často se nás ptáte na právní rozbor námi používané elektronické fakturace. Není to jednoduchá otázka, ale v našem dokumentu přinášíme rozbor kvalifikovaného odborníka. V případě Vašeho zájmu vám můžeme pomoci s nasazením elektronické fakturace v uznávaných formátech jako je ISDOC, EDI nebo pomocí klasické přílohy podepsané elektronickým kvalifikovaným podpisem.  

 

Podpis a razítko na fakturách a vystavování a zasílání faktur elektronickou formou

  1. Zákon o účetnictví

 V ZoÚ byl pojem účetní doklady jako „originální písemnosti“ (bylo platné v roce 2000) nahrazen pojmem „průkazné účetní záznamy“ (je platné v roce 2006).

 Podle platného znění ZoÚ se účetními doklady rozumí průkazné účetní záznamy, které splňují podmínky podle § 33 (stanoví mj. podmínky a formy vedení účetních záznamů) a § 33a ZoÚ (stanoví mj. náležitosti průkaznosti účetního záznamu). Jednou z náležitostí pro průkaznost účetního záznamu je podpisový záznam, kterým se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo elektronický podpis podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Definice účetního záznamu pro účely ZoÚ je uvedena v § 4 odst. 10 ZoÚ. Účetním záznamem se rozumí data, která jsou záznamem veškerých skutečností týkajících se vedení účetnictví.

ZoÚ v platném znění neupravuje pojem ani náležitosti faktur jako „podkladů“ účetních záznamů. ZoÚ tak ani nestanoví, že by povinnými náležitostmi faktur měl být vlastnoruční podpis a razítko osoby, která fakturu vystavila.

  1. Zákon o dani z přidané hodnoty

ZDPH stanoví podmínky a povinné náležitosti daňových dokladů v § 26 a násl. Náležitosti běžného a zjednodušeného daňového dokladu při dodání zboží v tuzemsku jsou stanoveny v § 28 ZDPH, náležitosti daňového dokladu při dodání zboží do jiného členského státu EU pak v § 34 ZDPH.

Ani § 28 ani § 34 ZDPH neobsahují, jako povinnou náležitost daňového dokladu, podpis a razítko. V tomto směru je tak ZDPH platný od 1.5.2004 ve shodě se ZDPH platným v době zveřejnění stanoviska z prosince 2000. Stanovisko z prosince 2000 tak v otázce podpisu a razítka na fakturách (daňových dokladech) není ZDPH platným od 1.5.2004 změněno.

  1. Vystavování a zasílání faktur v elektronické formě

Společnost eABM s.r.o. rozesílá od 1.1.2012 faktury elektronickou poštou.

Rozesílání faktur prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy ve formátu PDF není elektronická výměna dat tak, jak jí chápe Zákon o dani z přidané hodnoty. Na tyto doklady se nevztahuje ustanovení § 26 odst. 4 ZDPH, který upravuje vystavování a rozesílání faktur v elektronické podobě. Z tohoto důvodu není z daňového hlediska třeba

  • souhlasu osoby, pro kterou se uskutečnilo zdanitelné plnění
  • opatření daňového dokladu vystaveného elektronickým podpisem nebo jiným způsobem, který zaručuje věrohodnost, neporušitelnost a neměnnost původu a obsahu

I přes tyto důvody opatřujeme naše doklady elektronickým podpisem tak, abychom co nejvíce snížily pochybnosti o důvěryhodnosti našich dokladů. Doufáme, že výše uvedené stanovisko k náležitostem dokladů dokáže odpovědět na Vaše případné dotazy a rozptýlit Vaše pochybnosti o správnosti námi zasílaných dokladů.

 

Sdílet článek:

Novinky eABM

Novinky nejen ze světa IT
Václav Dobiáš | 17. září 2022

Pokud jste vášnivými uživateli Microsoft Teams aplikace v linuxu, čtěte pečlivě, protože se chystají velké změny.

Václav Dobiáš | 11. září 2022

Dnes Vám představíme dalšího správce hesel, díky kterému si budete muset pamatovat vždy jen jednou jediné heslo.

Václav Dobiáš | 6. září 2022

Akční nabídka pro měsíc září 2022.